تو یک ستاره‌ای (نمونه همراهی کننده) مجموعه 2: ازدرس 66 تا 108