تو یک ستاره‌ای (نمونه همراهی کننده) مجموعه 1: تا درس 65